Δευτέρα 25 Απριλίου 2016

running365 η συνέχεια 386 Πανόραμα / running365 keep going 386 Panorama


25.04.2016 Δευτέρα

Βαριά σαν μολύβι Δευτέρα, δίχως συγκεκριμένη αιτία. Σαν η διάθεση, σαν η ύπαρξη να ακολουθεί τον χαρακτήρα της Μεγάλης Εβδομάδας...


~~~~~~~~~~  

25.04.2016 Monday 
As heavy as lead this Monday, without specific cause. As if mood, as if existence were following the spirit of the Holy Week*...

* this week it is Holy Week in Greece and all the Orthodox countries

Δεν υπάρχουν σχόλια: