Τρίτη 1 Μαρτίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / PRESS RELEASE


01.03.2016 Τρίτη 

Το  www.running365.gr  υποστηρίζει την Πρωτοβουλία για το Παιδί

Το project www.running365.gr  ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015 από τον ερασιτέχνη αθλητή και Κοινωνικό Λειτουργό Βαγγέλη Ψυχογυιό, σαν μια προσπάθεια κινητοποίησης όσο περισσότερων ανθρώπων γίνεται σε ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής μέσα από την άσκηση. Γενεσιουργός αιτία  για την δημιουργία του  στάθηκε η απλή διαπίστωση πως δεν είναι δυνατόν όλοι οι άνθρωποι κατά την διάρκεια του 24ωρου τους να βρίσκουν χρόνο για να βλέπουν τηλεόραση, να καπνίζουν, να πίνουν καφέ, να είναι στο διαδίκτυο, να τρώνε, να μιλάνε στο τηλέφωνο και να μην διαθέτουν 30' στον ίδιο τους τον εαυτό για άσκηση. Και όμως: όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε, είτε να τρέξουμε, είτε να περπατήσουμε.

Η εξέλιξη
Το ίδιο το project είναι ένας ζωντανός οργανισμός και όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί εξελίσσεται: τον περασμένο Νοέμβριο, έβδομο μήνα ζωής του  γεννήθηκε η ιδέα να εμπλουτιστεί η δράση με την υποστήριξη ενός φορέα που δραστηριοποιείται κατά της παιδικής κακοποίησης, με συγκέντρωση χρημάτων και διάδοση των ιδεών και του έργου του.

Ομάδα υποστήριξης running365.gr
Απ’ το ξεκίνημα του το συγκεκριμένο project έχει πλαισιωθεί από μια μεγάλη ομάδα που υποστηρίζει εθελοντικά το εγχείρημα μέσα από τις διαφορετικές γνώσεις και ειδικότητες.

Πιο πρόσφατα
Ο άνθρωπος που δέχθηκε να υποστηρίξει τον εμπνευστή του project ώστε οι καθημερινές δρομικές δράσεις και η προετοιμασία για τους αγώνες ορεινού τρεξίματος που συμμετέχει να γίνονται με μεγαλύτερη ασφάλεια και περισσότερη σταθερότητα είναι ο σπουδαίος Έλληνας προπονητής Δημήτρης Κασίμης.

Το running365.gr υποστηρίζει με είδη ρουχισμού η κορυφαία εταιρεία στον χώρο της αθλητικής ένδυσης για δρομείς,  Ronhill. Μέσα απ’ την υποστήριξη αυτή το running365.gr συναντά το #RunEveryDay που αποτελεί κομμάτι της φιλοσοφίας της Ronhill, έχοντας ως πρότυπο τον ιδρυτή της τον Dr Ron Hill ο οποίος τρέχει καθημερινά από το 1964 έως σήμερα σε ηλικία 78 ετών !!!

Πρωτοβουλία για το Παιδί
Η ''Πρωτοβουλία για το Παιδί''  εδρεύει στην Βέροια και είναι ο φορέας που αποδέχθηκε την πρόταση του εμπνευστή του running365.gr Βαγγέλη Ψυχογυιού να αποτελέσει  ο ίδιος τον πρεσβευτή της.

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί  δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη και σε κίνδυνο αναπτύσσοντας τέσσερις δομές:

Το Σπίτι της Βέροιας, ένα Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας για παιδιά που βιώνουν βαριά παραμέληση, κακοποίηση ή και μεγάλη ένδεια, ζώντας σε δυσλειτουργικές ή διαλυμένες οικογένειες της πόλης και της περιοχής.

Το Σπίτι της Βεργίνας, έναν ξενώνα κλειστής φιλοξενίας  παιδιών από όλη την χώρα, που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά ή είναι ορφανά, των οποίων η επιμέλεια της έχει ανατεθεί με δικαστικές αποφάσεις.

Το Κέντρο αναφοράς και παροχής συμβουλευτικής, στη Βέροια, το οποίο δέχεται αναφορές για περιστατικά και παρέχει  συμβουλευτική, υλική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε  ευπαθή άτομα και οικογένειες, ενώ βοηθά και παιδιά ενός δεύτερου κύκλου ανάγκης, χωρίς να τα φιλοξενεί.

Το Πολυδραστικό Κέντρο Βεργίνας-FRONT,  το οποίο αποτελεί την εστία εθελοντισμού του Συλλόγου, καθώς  στα εργαστήριά του εκπαιδεύονται εθελοντές και παιδιά, παράγονται αντικείμενα για το πωλητήριό του και αναπτύσσονται δράσεις ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού και παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης.

Στο πλαίσιο της όλης δράσης έχουν τοποθετηθεί σε επιχειρήσεις στην Βέροια και κυρίως στην Θεσσαλονίκη ειδικά διαφανή κουτιά με τα διακριτικά της υποστήριξης της ‘’Πρωτοβουλίας για το Παιδί’’ από το project www.running365.gr για την συγκέντρωση χρημάτων που θα διατεθούν για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των Σπιτιών του Οργανισμού. 

Για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων, το project θα εκταθεί χρονικά τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο του 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε


www.running365.gr  &   www.propaidigr.org

 ~~~~~~~~~~ 

 01.03.2016Tuesday 


Running365.gr supports Protovoulia gia to Paidi (Initiative for the Child)

The project www.running365.gr began in April 2015 from the amateur athlete and Social Worker Vagelis Psychogios, as an effort to mobilise as many people as possible to a more healthy way of life through the exercise. Chargeable event for its creation was the simple ascertainment that it isn't possible all people during their 24hour to find time to watch TV, to smoke, to drink coffee, to be on the internet, to eat, to talk on the phone and not to spend 30' on their own self for exercise. Yet: everyone without exception can either run or walk.

The progress
The project itself is a living organism and as all living organisms it is evolved: last November, seventh month of its life, there was born the idea that the action should be enriched with the support of a body that takes action against child abuse, with fundraising and dissemination of its ideas and its work.

Support team of running365.gr
From its beginning this specific project has been framed from a big team that supports the venture voluntarily through the different knowledge and specialties.

More recently
The man who accepted to support the instigator of the project so that the daily running actions and the preparation for the mountain running races where he participates could be taking place with more security and stability is the importantGreek trainer Dimitris Kasimis.

Running365.gr is being supported with clothes by the top company that deals in sports clothes for runners, Ronhill. Through this support running365.gr meets #RunEveryDay which is part of Ronhill's philosophy, having as a model its founder, Dr Ron Hill who has been running daily since 1964 till today that he is 78 years old!!! 

Protovoulia gia to Paidi (Initiative for the Child)
"Protovoulia gia to Paidi" (Initiative for the Child) resides in Veria and is the body that accepted the instigator of running365.gr Vagelis Psychogios' proposition to be himself its ambassador.

Protovoulia gia to Paidi (Initiative for the Child) acts in the sector of offering services of social care to chlidren in need or in danger, developing four structures:

The Spiti tis Verias (House of Veria), a Daily Care Center for children that experience hard neglect, abuse or great poverty, living in dysfunctional or broken families of the city and the region.

The Spiti tis Verginas (House of Vergina), a guesthouse for closed hospitality of children from all over the country, who have the same features or are orphans and their diligence has been assigned to it with legal decisions.

The Center of reference and counseling, in Veria, which receives references for incidents and offers counseling, material and psychosocial support to vulnerable individuals and families, while it also helps children of a second circle of need, without hosting them.

The Multiaction Center of Vergina-FRONT, which is the volunteerism focus of the Association, since in its laboratories volunteers and children are trained, things are manufactured for its shop and actions of informing the local population and offering counseling support are developed.

In the framework of the whole action there have been put in firms in Veria and mostly in Thessaloniki special transparent boxes with the callsigns of the support of "Protovoulia gia to Paidi"(Initiative for the Child) by the project www.running365.gr  for the fundraising which will be spent on covering the operating cost of the Houses of the Organisation.

To achieve better results, the project will last at least till October 2016.

           For more information visit


          www.running365.gr & www.propaidigr.org


Δεν υπάρχουν σχόλια: