Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016

291η μέρα από 365 / 291th day from 365


21.01.2016 Πέμπτη

Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει, αν είχα την δυνατότητα να γράφω την ώρα που τρέχω, τα report θα δημοσιεύονταν σε ιδιαίτερα γρήγορους χρόνους. Πολλές φορές η ροή της σκέψης κατά την διάρκεια της άσκησης έχει απίστευτη ροή, η συνολική οργάνωση του report γίνεται με απίστευτο τρόπο.

Και μετά το τέλος. Όπως όταν κλείνει ο διακόπτης, δεν έρχεται απολύτως τίποτα, μόνο κάποιες εικόνες απ' όλη την μέρα που προηγήθηκε μαζί με σκόρπιες σκέψεις και εικόνες απ' το διάστημα που έτρεχα.

Σήμερα που έγινε απόψε στην πορεία, το πρόγραμμα είχε κάποιες ανηφόρες. Έρχονται έντονα εικόνες από υπολείμματα χιονιού καθώς γλίστραγα και προσπαθούσα να μην πέσω, ενώ είναι μαγικό όταν φεύγουν τα σύννεφα και το γεμάτο φεγγάρι πέφτει πάνω στα σημεία που έχει χιόνι, είναι μαγικό γιατί είναι σαν να αλλάζεις εκ κινήσει μπαταρίες στον φακό. Ξαφνικά φωτίζει όλο το τοπίο, αλλάζει όλο το σκηνικό.

Αυτό που φαίνεται δεν είναι αυτό που φαίνεται, είναι αλλιώς.

Σήμερα όταν ήμουν στο super market για κάποια ψώνια με πλησίασε κάποια κυρία για την προώθηση ενός προϊόντος. Μαζευόμαστε οι άνθρωποι, μαζεύτηκα και εγώ, σαν να πρόκειται να μας πάρουν κάτι, σαν να μην μπορούσε να πούμε όχι, σαν το όχι να 'ναι κάτι κακό, σαν να φοβόμαστε την επαφή, την όποια επαφή τελικά.

Κι οι ρόλοι αλλάζουν, ίδιοι άνθρωποι, διαφορετικοί ρόλοι. Όλοι, ΟΛΟΙ όμως περνάμε από διαφορετικούς ρόλους.

Στα πλαίσια της υποστήριξης - ενίσχυσης που πρόκειται να δώσει το running365.gr το επόμενο διάστημα σε ένα κοινωνικό φορέα έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους, λιγότερο, περισσότερο ή καθόλου γνωστούς. Ορισμένοι άνθρωποι είναι απίστευτο το πόσο μαζεμένοι είναι, το βλέπω, στα μάτια, στην έκφραση του προσώπου, στον τόνο της φωνής τους. Είναι σαν εμένα σε άλλη φάση, σε άλλη στιγμή, σε άλλο ρόλο.

Ρόλοι είναι και αλλάζουν, ρόλοι είναι και τους φοράμε σαν ρούχα, ρόλοι είναι και κάποιοι τους παίρνουν δίχως να πρέπει, δίχως να το αξίζουν. Κι οι ρόλοι είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, δεν είναι έργο, είναι η ζωή, μας καθορίζουν. Ας μαλακώσουμε λίγο το μέσα μας.

Το επόμενο διάστημα το project runing365.gr θα συγκεντρώσει χρήματα για κάποιους ανθρώπους που οι μεγάλοι, οι ενήλικες με τις επιλογές που κάνουν τους δίνουν ρόλους που δεν τους αναλογούν. 

Το επόμενο διάστημα το project runing365.gr θα συγκεντρώσει χρήματα για την ''Πρωτοβουλία Για Το Παιδί''. Πρόκειται για κοινωνικό φορέα με έδρα στην Βέροια που δραστηριοποιείται στην υποστήριξη παιδιών που έχουν υποστεί παιδική κακοποίηση.

Γύρω απ' το project στήνεται μια ομάδα υποστήριξης που θα ενισχύσει την δική μου προσπάθεια για την "Πρωτοβουλία Για Το Παιδί''.

Περισσότερα σε λίγες ημέρες.


~~~~~~~~~~

21.01.2016 Thursday 
What is happening is incredible; if I had the possibility to write while running, the reports would be posted very quickly. Many times the stream of thought during the exercise is incredible, the total organisation of the report is processing in an incredible way.

And then the end. It's like when the switch is off, absolutely nothing comes, only some pictures of the whole day preceded along with scattered thoughts and pictures of the time I had been running.

Today, which on the way turned into tonight, the schedule had some ups. There are coming intense pictures of snow residuals while I was slipping and was trying not to fall; whereas it's magic when the clouds go and the full moon falls on the snowy points, it's magic because it's as if you are changing batteries in the torch while moving. Suddenly the whole landscape lights up, the whole scenery changes.

What is seen isn't what is seen, it's different.

Today, while I was at the supermarket to do some shopping, I was approached by a lady for a product promotion. We-people cower, I cowered too, as if they're going to grab something from us, as if we can't say "no", as if "no" is something bad, as if we're afraid of the touch, any touch eventually.

And the roles are changing, same people, different roles. Everybody, I mean EVERYBODY is going through different roles.

Within the frameworks of the support-reinforcement running365.gr is going to offer the next period to a social entity, I get in touch with people, less, more or not at all familiar. It's unbelievable how cowered some people are. I see it in their eyes, their facial expression, the tone of their voice. They are like me in another phase, another moment, another role.

They are roles and they are changing, they are roles and we put them on as clothes, they are roles and some people take them in spite of this being unfair, without deserving this. And roles are a very serious case, they aren't films, they are life, they determine us. Let's soften a bit our inside.

The next period the project running365.gr will collect money for some people to whom the grown-ups, the adults -with their choices- give roles, which don't commensurate with them.

The next period the project running365.gr will collect money for the "Initiative for the Child". It's a social entity with head office in Veria that takes action on the support of children which have suffered abuse.

A support team is being created around the project which will reinforce my own effort for the "Initiative for the Child".

More information in a few days.

Δεν υπάρχουν σχόλια: