Τρίτη 31 Μαΐου 2016

running365 η συνέχεια 422 Πανόραμα / running365 keep going 422 Panorama


31.05.2016 Τρίτη

Ούτε που ξέρω πως ήρθε, ήρθε όμως. Η σκέψη της ημέρας μέσα από την παρατήρηση της φωτογραφίας της 422ης συνεχόμενης ημέρας τρεξίματος.

Σαν... μετά από.....

Ούτε ξέρω σαν τι, ούτε από τι...

Απλά ήρθε, με αρκετή αυτολογοκριτική διάθεση σκέφτομαι.


~~~~~~~~~~

In a few hours you will find a text in English

31.05.2016 Tuesday 
I don't even know how it came, but it did. The thought of the day through the observation of the photo of the 422nd consecutive day of running.

Like... after the...

I don't even know: like what? , or after what ?...

It just came, I am thinking with substantial self-censorship in attitude.

Δεν υπάρχουν σχόλια: