Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015

257η μέρα από 365 / 257th day from 365


18.12.2015 Παρασκευή

Είναι γεγονός αυτό που αναφέρετε στην αρχική σελίδα του project: ''Κάθε μέρα είναι μια διαφορετική ημέρα όσο ίδια και αν φαίνεται.'' Σίγουρα είναι διαφορετική από την αμέσως προηγούμενη, και συνεχίζει: ''Αρκεί να το καταλάβουμε, αρκεί να δοκιμάσουμε, αρκεί να μην φοβηθούμε να κάνουμε πράγματα''.

Αυτό σκεφτόμουν καθώς έτρεχα σήμερα, μπορεί κάποιες μέρες να μοιάζουν μεταξύ τους, όμως απλά μοιάζουν, δεν είναι ίδιες απ' όποια μεριά και αν το κοιτάξουμε. Είτε αφορά τον καιρό, είτε τα χρώματα και τις εικόνες, είτε την διάθεση και τα συναισθήματα.

Κι όλα τα διαφορετικά έχουν μια κοινή βάση, ένα κοινό παρονομαστή. Το τρέξιμο...

Έτρεχα σήμερα και σκεφτόμουν το θέμα της σημερινής φωτογραφίας, έπρεπε να βρω κάτι. Τότε ήρθε η εικόνα στο μυαλό μου από ένα ακονιστήρι μαχαιριών.

Αυτό είναι το τρέξιμο, ακονίζει τα πάντα. Κάνει τα πράγματα τα βρίσκουν λύση εκεί που αλλού θα σταματούσαν. Ακονίζει το μυαλό, την σκέψη, βοηθά στην συναισθηματική ανα-γέννηση. 

Μ' αυτές τις σκέψεις συνάντησα το θέμα της σημερινής φωτογραφίας, έτσι μόλις τελείωσε η δράση της 257ης συνεχόμενης ημέρας τρεξίματος το αποθήκευσα και συμπληρώνει τώρα την μέρα μας!!! 


~~~~~~~~~~

18.12.2015 Friday 
What is mentioned on the initial page of the project is a fact: "Every day is a different day even if it looks the same." For sure it's different from the right previous day and it continues: " We just have to understand this, we just have to try, we just have to not be afraid of doing things".

This is what I was thinking about while running today, some days may look similar with one another, however they just look so, they aren't the same no matter through which side we see it. Either concerning the weather, or the colours and the pictures, even the mood and the emotions.

And all the different have a common basis, a common denominator: running...

I was running today and I was thinking about the subject of today's photo, I had to find something. Then came in my mind the picture of a knife sharpener.

This is running, it sharpens everything. It makes things find a solution there where they would stop. It sharpens the mind, the thought, it helps the emotional re-birth.

Having these thoughts I met the subject of the current photo, so when the action of the 257th consecutive day of running finished I filed it and now it's completing our day!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: