Τρίτη 19 Ιουλίου 2016

running365 η συνέχεια 471 / running365 keep going 471


19.07.2016 Τρίτη

Κατασκευές είναι όλα, κατασκευές δικές μας, ανθρώπινες. Τα πρώτα βήματα, τα τελευταία χιλιόμετρα, τα τελευταία μέτρα, μια ανηφόρα, πολλές ανηφόρες, οι διαφορετικές ανάγκες και η επιλογή των αγώνων που τρέχουμε, οι φόβοι, οι σιωπές στο χαρτί και στον λόγο, οι προλήψεις.

Κατασκευές είναι όλα, κατασκευές δικές μας, ανθρώπινες, κατασκευές που εξυπηρετούν...


~~~~~~~~~~

19.07.2016 Tuesday
They are all constructions, our constructions, human constructions. The first steps, the last kilometres, the last metres, one upward slope, many upward slopes, the different needs and the choice of the races that we run, the fears, the silences on the paper and in the speech, the superstitions.

They are all constructions, our constructions, human constructions, constructions that serve...Δεν υπάρχουν σχόλια: