Σάββατο 30 Απριλίου 2016

running365 η συνέχεια 391 / running365 keep going 391


30.04.2016 Σάββατο
Απόλυτη ησυχία στην βάση, μόνο τα βήματά κι η ανάσα μου, τίποτα άλλο.

Δεν ξέρω αν ήταν λόγω της ημέρας ή ήταν δική μου κατασκευή αυτή η απόλυτη ησυχία.

Ανθρώπινες κατασκευές, είτε πιστεύουμε, είτε όχι...


~~~~~~~~~~ 

30.04.2016 Saturday 
Absolute silence at base count, only my steps and my breathing, nothing else.

I don´t know if it was because of the type of day or if this absolute silence was of my own construction.

Human constructions, whether we believe or not...

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: