Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016

361η μέρα από 365 αναφορά δικτύου υποστήριξης μέρος δ / 361th day from 365 reference of the support group part d


31.01.2016 Πέμπτη
Κάποια στιγμή αγκομαχώντας σήμερα συνάντησα την ταμπέλα της φωτογραφίας. "Σε 'μενα αναφέρετε", σκέφτηκα. Το πρόγραμμα σήμερα είχε δυο μεγάλες ανηφόρες, ο συνδυασμός ζέστης και πέντε σπαστές νυχτερινές ώρες ύπνου λειτούργησαν σαν άλλη δυνατή και θετική περίοδο προετοιμασίας αγώνα. Απ' την άλλη μεριά όμως. 


Πέθανα......

Το θέμα όμως και σήμερα είναι το δίκτυο υποστήριξης του running365.gr. Οι άνθρωποι που υποστηρίζουν το project και εμένα.

Έχω αναφέρει παλιότερα πως κατά την διάρκεια του project έχουν έρθει πάρα πολλές ιδέες. Η πρώτη σκέψη που ήρθε είχα να κάνει με την συγγραφεί ενός βιβλίου με αποτύπωση των καθημερινών reports. Ο πλέον κατάλληλος για να πάρω πληροφορίες ήταν ο παλιός συνάδερφος στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. διευθυντής στην παραγωγική μονάδα Σχήμα και Χρώμα του ΚΕ.Θ.Ε.Α. Γιώργος Καραβελάκης. Ενώ έχει και την ευθύνη για την έναρξη ραδιοφωνικών εκπομπών που έκανα στο παλιό Μύθο 93,4.

Μιλήσαμε αρκετή ώρα στο τηλέφωνο, είχα απορίες που στην πορεία της συζήτησης πολλαπλασιάζονταν. Δύσκολο το εγχείρημα του βιβλίου όπως το φανταζόμουν τουλάχιστον, η προσγείωση από τον Γιώργο ήταν απότομη. Οι συμβουλές και οι ιδέες μου άνοιξαν δρόμους και έδωσαν γνώση που δεν είχα πιο πριν. Ακόμα έχω κρατημένες τις χειρόγραφες σημειώσεις μου καθώς άκουγα, σίγουρα κάποια στιγμή θα χρειαστούν. Την επικοινωνία και τις πληροφορίες που πήρα, της παρομοιάζω σαν ένα νέο μονοπάτι που ανακάλυψα τρέχοντας, δίπλα σε μια γνωστή και ''χιλιοτρεγμένη'' διαδρομή.

Σκέψεις και ιδέες πολλές, μια η δημιουργία ντοκιμαντέρ που θα παρουσιάζει το σύνολο του project. O Αλέξανδρος Παπανικολάου σκηνοθέτης και μαζί με την Έμιλυ Γιαννούκου έχουν την ευθύνη της Persona production

Με τον Αλέξανδρο και την Έμιλυ έχουμε βρεθεί λίγες φορές και τις συναντήσεις αυτές τις θεωρώ πολύ πλούσιες (μπορείτε να ακούστε τα αποσπάσματα των συναντήσεών μας, Αλέξανδρος Παπανικολάου - Έμιλυ Γιαννούκου συνέντευξη 88μισό ντοκιμαντέρ ''Ανάδυση'', επίσης Αλέξανδρος Παπανικολάου συνέντευξη keep-life.blogspot.gr ντοκιμαντέρ ''Στο Νήμα'').

Τώρα για το project τα είπαμε μέσω skype, η Έμιλυ και ο Αλέξανδρος ζουν στο εξωτερικό, έτσι η τεχνολογία μας έφερε κοντά. Άλλοι δρόμοι ανοίχτηκαν μπροστά μου από την κουβέντα με τον Αλέξανδρο, καινούργια γνώση προστέθηκε, καινούργιες ιδέες. 

Σαν ένα αγώνα δρόμου που συνεχώς ανακαλύπτω την άγνωστη διαδρομή μπροστά μου, βήμα το βήμα, κουβέντα την κουβέντα, σκέψη την σκέψη.

Ενώ νοιώθω πως οι άνθρωποι που αναφέρω καταργούν το μήνυμα της ταμπέλας που σκέφτηκα πως αναφέρονταν σε 'μένα σήμερα.

Η συνέχεια με το δίκτυο υποστήριξης αύριο.


~~~~~~~~~~

31.03.2016 Thursday 
While gasping at some time today I came across the sign of the photo. "It's referring to me", I thought. The programme today had two long ups, the combination of heat and five intermittent night hours of sleep worked like another strong and positive period of preparation for a race.

I died......

The topic today though is again the support network of running365.gr. The people who support the project and me.

I've mentioned in the past that lots of ideas have come up during the project. The first thought that came up had to do with the writing of a book with imprinting of the daily reports. The most suitable one to get advice of was the former colleague of mine at KETHEA, director of the productive unit Shima kai Hroma (Shape and Colour) of KETHEA, Giorgos Karavelakis. He also has the responsibility for the beginning of the radio programmes I had at the old Mythos 93,4.

We talked on the phone for a long time, I had questions which during the conversation multiplied. The venturing for the book is difficult, at least as I've imagined it, the "landing" by Giorgos was steep. The advice and ideas opened ways to me and gave me knowledge I hadn't had before. I still have my handwritten notes while listening kept, for sure I'll need them at some time. I liken the communication and the information I got to a new path I discovered while running, next to a familiar and "overrun" route.

Many thoughts and ideas, one of them the creation of a documentary that will present the whole project. Alexandros Papanikolaou, director, as well as Emily Giannoukou have the responsibility of Persona production.

I've met Alexandros and Emili few times and I regard these meetings as very "rich" -you can hear some extracts of our meetings, Alexandros Papanikolaou - Emily Giannoukou interview 88,5 documentary 'Anadisi"(Emergence), also Alexandros Papanikolaou interview keep-life.blogspot.gr documentary "Sto Nima"(Hope on the line).

Now about the project we talked through skype. Emily and Alexandros live abroad, so technology brought us close. New roads opened in front of me through the discussion with Alexandros, new knowledge was added, new ideas.

Like a race where I keep discovering the unknown route ahead of me, step by step, word after word, thought after thought.

Whereas I feel that the people I mention abolish the message of the sign which I thought was referring to me today.

The continuation with the support network tomorrow.

Δεν υπάρχουν σχόλια: